KREDYT WE FRANKACH - POMOC PRAWNA.

JESTEŚ POSIADACZEM KREDYTU FRANKOWEGO I CHCESZ ODZYSKAĆ SWOJE PIENIĄDZE OD BANKU.

Kredyty walutowe we frankach szwajcarskich (CHF) były kiedyś najczęściej zaciąganymi kredytami hipotecznymi, dla wielu Polaków była to szansa na zakup wymarzonego mieszkania lub budowę domu. Od wielu lat waluta CHF nieustannie i regularnie się umacnia, zatem Frankowiczom rośnie nie tylko rata kredytowa, ale całe saldo zadłużenia. Problemy osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich, stały się tematem medialnym, okazały się zbyt dużym obciążeniem, z uwagi na bardzo niekorzystny kurs CHF, który doprowadził do znacznego wzrostu rat.

Kancelaria Prawna Łódź. Adwokat Mateusz Muszalski - Łódź. Prawo gospodarcze.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi,
dzwoniąc tel: 690-903-009 ; lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl .

SPŁACIŁEŚ BĄDŹ SPŁACASZ KREDYT WE FRANKACH.

Zdecydowanie jedynym i najlepszym sposobem, by pozbyć się kredytu frankowego jest pozwanie banku, najprostszą drogą jest kontakt z naszą kancelarią w Łodzi, która kompleksowo przeprowadza kredytobiorców przez cały proces z bankiem.

Sprawy z bankami należą do najbardziej skomplikowanych, ponieważ bank wystawi przeciwko kredytobiorcy prawniczą elitę, doskonale zaznajomioną ze specyfiką spraw frankowych. Starcie z bankiem nie jest ani łatwą, ani krótkotrwałą bitwą, trzeba się przygotować nawet na długotrwały spór, postępowanie w Sądzie I oraz II instancji może trwać nawet kilkanaście miesięcy, a same sprawy nie należą do prostych.

Obecnie orzecznictwo sądów sprzyja Frankowiczom, dlatego teraz jest dobry moment na rozpoczęcie drogi umożliwiającej na pozbycie tego kredytu.

Kancelaria Prawna Łódź. Adwokat Mateusz Muszalski - Łódź. Postępowania sądowe.

Całkowita, nawet wcześniejsza, spłata kredytu nie stoi na przeszkodzie, by pozwać bank i odzyskać nadpłacone pieniądze. W takim przypadku sprawa sądowa dotyczy tylko zapłaty.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi,
dzwoniąc tel: 690-903-009 ; lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl .

NIEDOZWOLONE KLAUZULE NA UMOWIE FRANKOWEJ.

W przypadku posiadania kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich koniecznie należy dokładnie sprawdzić postanowienia umowy kredytowej, banki świadomie stosują w umowach kredytowych niekorzystne zapisy, czyli tzw. niedozwolone klauzule umowne. Adwokat Mateusz Muszalski w Łodzi prowadzi sprawy przeciwko wszystkim bankom frankowym na wszystkich etapach sprawy.

1 - Najczęstszym „zabiegiem umownym” stosowanym przez banki, a niekorzystnym dla potencjalnego kredytobiorcy jest narzucanie w umowach kredytowych zasad przeliczania kwoty kredytu oraz spłaty rat z franków na złotówki – po kursie ustalonym przez banki. W praktyce można domagać się unieważnienia takiego zapisu umowy kredytowej, a nawet całej umowy. Sądy powszechne, które na co dzień zmagają się z interpretacją i oceną prawną tego rodzaju umów kredytowych, kwestionują mechanizmy ustalania kursu waluty, które proponują banki w zawieranych z konsumentami umowach.

2 - Kolejnym przykładem niedozwolonym zapisie na umowie, jest postanowienie nakładające na kredytobiorcę opłaty tytułem tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które w rzeczywistości nie zapewnia kredytobiorcy żadnej ochrony, o czym banki kredytobiorców nie informują. Banki nie informują o tym, że gdyby kredyt przestał być spłacany, ubezpieczyciel dokona spłaty, w granicach ubezpieczonej kwoty, jednakże następnie wystąpi z roszczeniem o zwrot tej kwoty do kredytobiorcy, który poniósł przecież koszt składki ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji kredyt ani żadna jego część, de facto w żaden sposób nie jest ubezpieczony, takie zachowanie banków uznać należy za szczególnie naganne.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi,
dzwoniąc tel: 690-903-009 ; lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl .

UNIEWAŻNIENIE UMOWY FRANKOWEJ.

Kancelaria Prawna Łódź. Adwokat Mateusz Muszalski - Łódź. Upadłość i restrukturyzacja.

Nieważność kredytu frankowego oznacza, że każda ze stron umowy powinna zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyła, wykreśleniu podlega też hipoteka.

W razie prawomocnej nieważności umowy bank zażąda od kredytobiorcy zwrotu kwoty wypłaconego kapitału.

Bank natomiast zwróci kredytobiorcy wszystkie kwoty, jakie kredytobiorca wpłacił do banku w wykonaniu umowy, raty kapitałowo – odsetkowe, prowizje oraz inne opłaty.

KREDYT FRANKOWY – ODFRANKOWIENIE.

Odfrankowienie oznacza, że umowa jest co do zasady ważna, ale bezskuteczna w zakresie pewnych jej zapisów. Konkretnie chodzi o zapisy uznane przez Sąd za niedozwolone postanowienia umowne, dotyczące one kursów przeliczeniowych. Te postanowienia usuwamy z umowy i wykonujemy ją tak, jak gdyby tych postanowień nigdy w umowie nie było, Frankowiczowi przysługuje zwrot nadpłaconych rat.

Umowa kredytu frankowego bez zapisów przeliczeniowych jest klasycznym kredytem złotowym z pozostałymi parametrami umowy, czyli z okresem kredytowania i oprocentowaniem w oparciu o stawkę LIBOR.

Klasyczny kredyt złotowy oprocentowany jest na WIBORZE, WIBOR zawsze był wyższy niż LIBOR, co przekłada się na wyższy koszt odsetek kredytu złotowego. W przypadku odfrankowienia pozostawienie oprocentowania na LIBORZE jest karą dla banku za stosowanie niedozwolonych klauzul umownych.

Oczywiście to, który skutek jest korzystniejszy, zależy od indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy, podstawą w sprawie o franki jest adwokat Mateusz Muszalski posiadający za sobą praktykę w sporach z bankami. Wszystko zależy bowiem od tego, po jakim kursie bank przeliczył wypłacany kredyt, jak kształtowało się oprocentowanie, czy nie było problemów w spłacie rat kredytu, czy może kredytobiorca nadpłacał kredyt, każda sprawa jest inna i wymaga uwzględnieniem sytuacji klienta.

POTRZEBNE DOKUMENTY.

  • umowa kredytowa,
  • regulamin (jeżeli posiadasz)
  • aneksy do umowy, jeśli takowe  były zawierane.

A jeśli nie posiadasz tych dokumentów, Pamiętaj, że zawsze możesz wystąpić do banku z wnioskiem o przesłanie Ci ich kopii.

ZAŚWIADCZENIA Z BANKU.

Kolejnym etapem będzie uzyskanie zaświadczenia od banku.

- daty i kwoty uruchomienia kredytu w PLN, jeśli kredyt został wypłacony w PLN;

- historia wpłat tytułem spłaty kredytu – wysokość wszystkich rzeczywistych wpłat tytułem spłaty kredytu (daty oraz kwoty rzeczywistych wpłat) w walucie PLN, jak i w CHF;

- historia oprocentowania, czyli informacja o datach zmiany oprocentowania oraz o wysokości obowiązującego oprocentowania kredytu dla każdego okresu spłaty kredytu;

- koszty okołokredytowe – wysokość w PLN i daty naliczenia innych należności związanych z kredytem (w szczególności prowizji, opłat i składek tytułem ubezpieczeń).

Wiele osób myśli też, że bank to bardzo trudny przeciwnik, z doświadczenia wiem, że najtrudniej jest po prostu zacząć. Ucieszę się, jeśli po lekturze tego artykułu, zmobilizują się Państwo do działania. 

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi,
dzwoniąc tel: 690-903-009 ; lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl .

ul. Więckowskiego 20 lok. 42, 90-722 Łódź
tel. +48 690 903 009
mail: kancelaria@kancelariamuszalski.pl
Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek-piątek 9.00-18.00
menu