"Rozwód kościelny"

Stwierdzenie nieważności małżeństwa, błędnie nazywane „rozwodem kościelnym”, to szczególna forma stwierdzenia nieważności związku małżeńskiego dozwolona w prawie kościelnym. W Kancelarii zajmujemy się tym tematem ze szczególną starannością i dbałością o każdy jego aspekt.

Nasza Kancelaria udziela kompleksowego wsparcia i porad z zakresu prawa kanonicznego (kościelnego) i prawa wyznaniowego.

Przesłanki stwierdzenia nieważności małżeństwa

Nieważność małżeństwa według prawa kanonicznego może zostać stwierdzona wyłącznie w określonych sytuacjach, do których należą:
  • Przeszkody małżeńskie będące tzw. zrywającymi. Wśród nich wymienić możemy: nieodpowiedni wiek, niemoc płciową, istnienie wcześniej zawartego węzła małżeńskiego, odmienność wyznaniowa, przyjęte święcenia lub śluby czystości, uprowadzenie lub popełnienie występku (małżonkobójstwa), pokrewieństwo, powinowactwo, przyzwoitość publiczna i pokrewieństwo prawne.

  • Wady zgody małżeńskiej. Tutaj wymienia się brak wystarczającego używania rozumu, poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, błąd i podstęp, pozorna zgoda (symulacja), zgoda warunkowa, przymus i bojaźń.

  • Wady formy zawarcia małżeństwa kościelnego.

Rola adwokata kościelnego

Mecenas Mateusz Muszalski jako pełnomocnik w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, zarówno w Łodzi, jak i całym kraju, oferuje wsparcie takie jak:
  • doradztwo prawne przedprocesowe i procesowe

  • analizę możliwości uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa, celem ustalenia tytułu lub tytułów, w podstawie których poprowadzony zostanie proces

  • obecność w przesłuchaniach świadków oraz bieżące zapoznawanie się z aktami sprawy w czasie ich publikacji

  • pomoc w doborze sądu, gdy zachodzi taka możliwość
  • redagowanie skargi powodowej i innych pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego (w tym pisma obrończego, odpowiedzi na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła małżeńskiego, sporządzanie apelacji od wyroku)

  • wsparcie w wyborze materiału dowodowego

  • reprezentacja Klienta przed sądem kościelnym
ul. Więckowskiego 20 lok. 42, 90-722 Łódź
tel. +48 690 903 009
mail: kancelaria@kancelariamuszalski.pl
Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek-piątek 9.00-18.00
menu