Prawo drogowe - zatrzymanie prawa jazdy.

PRAWO DROGOWE – ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY.

Na początku 2022 roku wprowadzono w Polsce zaostrzone przepisy.

Kiedy można stracić prawo jazdy?

Jakie przysługują Ci Prawa gdy utracisz prawo jazdy?

odzyskanie prawa jazdy - Łódź

PRAWO DROGOWE - ZABRANIE PRAWA JAZDY

Sprawdź, co musisz wiedzieć o zatrzymaniu prawa jazdy. W jakich sytuacjach Policja może Ci zatrzymać dokument.

Zatrzymanie prawa jazdy to kara przewidywana przez Kodeks drogowy. Przypadki, za które można stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych:

(Uwaga: poniżej wymienione są tylko najczęstsze przypadki, wszystkie można sprawdzić w ustawie Prawo o ruchu drogowym – art. 135. USTAWA)

  • zatrzymanie prawa jazdy za alkohol lub narkotyki, a więc za popełnienie przestępstwa albo wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego, np. samochodu czy motocykla pod wpływem alkoholu lub narkotyków – art.178a k.k.
  • zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego – art.177 k.k.
  • zabranie prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej – art.86 k.w.
  • odebranie prawa jazdy za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym – art.86 k.w.
  • zatrzymanie prawa jazdy, gdy upłynął jego termin ważności.
  • zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów, za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny.
  • zatrzymanie prawa jazdy za przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Prawo jazdy może zostać zabrane za wiele wykroczeń i przestępstw, w zależności od przyczyny ponowne kierowanie pojazdem będzie możliwe za 3 lub 12 miesięcy, a nawet za 10 lat. Warto przede wszystkim zasięgnąć konsultacji co zrobić, by odzyskać utracone prawo jazdy.

Wielu kierowców po trzech miesiącach od odebrania prawa jazdy, siada za kierownicą, to błąd. Trzeba dopełnić formalności, dopóki tego nie zrobią, są uznawani za osoby bez uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi, telefonicznie dzwoniąc 690-903-009 lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl.

Policjant może zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. W zależności od przyczyny zatrzymania prawa jazdy wydane pokwitowanie uprawnia kierowcę do dalszego poruszania się pojazdem w ciągu kolejnych 7 dni, 72 godzin bądź 24 godziny. Np. pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania. Ten czas pozwala na spokojny powrót do domu, zaplanowanie i zorganizowanie sobie dalszego postępowania.

Należy zauważyć, że policjant jest uprawniony wyłącznie do faktycznego odebrania kierującemu pojazdem dokumentu prawa jazdy.

Zatrzymanie prawa jazdy kierowcy przez Policję następuje poprzez wpis o "zatrzymaniu prawa jazdy w ewidencji kierowców".

odzyskanie prawa jazdy - Łódź

Policja zatrzymuje prawo jazdy

Natomiast sama decyzja w kwestii zatrzymania czy zwrotu dokumentu może być podjęta wyłącznie przez sąd (jeśli sprawa dotyczy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji) bądź prokuratora (w przypadku sprawy karnej, jeśli dotyczy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji).

Prokurator albo Sąd ma w terminie 14 dni od przekazania z Policji dokumentu prawa jazdy wydajać postanowienie, w którym: zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez Policję,  albo nie uwzględnia wniosku Policji o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane prawo jazdy.

Postanowienie Prokuratora albo Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jest zaskarżalne.

Prokurator albo Sąd przesyła odpis wydanego postanowienia kierowcy, któremu Policjant odebrał dokument prawa jazdy. Kierowca, którego dotyczy postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, ma prawo zaskarżyć tę decyzję w drodze zażalenia. Od każdej decyzji administracyjnej kierowca może się odwołać, wnosząc pisemny wniosek do odpowiednich instytucji.

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy należy wysłać pocztą lub złożyć na biurze podawczym Prokuratora albo Sądu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania postanowienia. Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy złożone po terminie nie zostanie rozpoznane. Jeżeli kierowca nie złożył zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w ciągu 7 dni od jego otrzymania, wówczas powinien złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, dołączając do wniosku zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy.

Podejmując decyzję na złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, warto sięgnąć po profesjonalną pomoc adwokata. Adwokat pomoże przygotować odpowiednią argumentację i dokumentacje, co powinno pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu zażalenia.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi, telefonicznie dzwoniąc 690-903-009 lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl.

Do kogo złożyć zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy?

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy należy złożyć:

  • Do Sądu Rejonowego właściwego dla prowadzenia sprawy, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.
  • Bezpośrednio do Sądu Rejonowego, który wydał zaskarżone postanowienie – gdy kierowca skarży postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy.

Sąd rozpoznaje zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy.

Jeżeli Sąd uwzględni zażalenie złożone na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, wówczas nakazuje jego zwrot skarżącemu, tj. kierowcy, któremu Policja odebrała dokument prawa jazdy. Jeżeli Sąd nie uwzględni zażalenia, wówczas utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Postanowienie Sądu o oddaleniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jest prawomocne, tzn. nie przysługuje od niego zażalenie.

Czy Sąd i kiedy może zwrócić kierowcy zatrzymane prawo jazdy?

odzyskanie prawa jazdy - Łódź

Wniosek o zwrot prawa jazdy

Decydując się na złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, warto sięgnąć po profesjonalną pomoc adwokata. Adwokat pomoże przygotować odpowiednią argumentację, co powinno zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie zażalenia.
Każdy kierowca, któremu zostało zatrzymane prawo jazdy, ma możliwość odwołania się od decyzji administracyjnej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ma to sens pod warunkiem, że posiadamy dowody przemawiające na naszą korzyść. Jeśli przekroczenie dopuszczalnej prędkości było konieczne dla ratowania życia, należy taką informację zawrzeć w odwołaniu. Można również kwestionować, czy dany teren rzeczywiście był zabudowany, jeśli mamy co do tego poważne wątpliwości. Organy mają za zadanie dokładnie przeanalizować materiał dowodowy, obiektywnie patrząc na zaistniałą sytuację. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości należy najpierw zwrócić się do kolegium odwoławczego, a później do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Decydując się na złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, warto sięgnąć po profesjonalną pomoc adwokata. Adwokat pomoże przygotować odpowiednią argumentację, co powinno zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie zażalenia.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi, telefonicznie dzwoniąc 690-903-009 lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl.

 

 

ul. Więckowskiego 20 lok. 42, 90-722 Łódź
tel. +48 690 903 009
mail: kancelaria@kancelariamuszalski.pl
Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek-piątek 9.00-18.00
menu